Chinese

People
Associate Professor+

Peng WEN

PhD, Tenured Associate Professor, Doctoral supervisor

Department of Mechanical Engineering A725 Lee Shau Kee Science and Technology Building, Tsinghua University, Beijing, P. R. China, 100084

Tel.: +86-10-62773797

E-mail: wenpeng@tsinghua.edu.cn

Research interest:

Biomaterials fabrication

Additive manufacturing

Laser materials processing

Academic Education

2006.10 – 2009.10

Ph.D “Mechanical Engineering” Hiroshima University Japan

2003.09 – 2006.07

Master “Material Processing” Tsinghua University China

1999.09 – 2003.07

Bachelor “Materials Science and Technology” Hefei Polytechnic University China

Career Experiences

2016.09 - present

Doctoral supervisor, DME Tsinghua University China

2015.12 - present

Vice director of Institute of Materials Processing Technology, DME Tsinghua University

2014.12 - present

Associate professor, DME Tsinghua University China

2017.07 – 2018.02

Visiting Professor, DAP RWTH Aachen University Germany

2009.11-2014.12

Assistant professor, DME Tsinghua University China

Honors and Awards

Teaching Excellence Award Under 45 of Tsinghua University (2020)

Tsinghua University Excellent Course "Laser and Its Application" (2020)

The 2nd prize, 10th Young Teachers' Teaching Skills Competition in Beijing Universities (2019)

The 1st prize, 8th Young Teachers' Teaching Skills Competition in Tsinghua University (2019)

The 2nd prize, Teaching Achievements in Tsinghua University (2019)

The best paper, 34th and 37th ICALEO in USA (2015 and 2018)

Outstanding Contribution Award for Teaching work Tsinghua University (2013-2015)

The first prize of Excellent Undergraduate Supervisors of Tsinghua University (2014)

The best paper, Visual-JW2010 International Conference in Japan (2010)

The annual best paper award, Japan Welding Society (2009)

Selected Research Projects

[1] Towards mechano-biological optimization of additively manufactured biodegradable metal porous scaffolds to foster bone reconstruction via machine learning and bionic design, NSFC General Project 52175274, 2022-2025, PI

[2] Processing and performance of zinc based biodegradable metal implants manufactured by selective laser melting, NSFC General Project 51875310, 2019-2022, PI

[3] Laser additive manufacturing of biodegradable metallic bone implant and its clinical application, National key research and development program 2018YFE0104200, 2019-2023, PI-sub project

[4] Laser intelligent welding technology for multi-curved titanium alloy components, NSFC Key Project U1537205, 2016-2019, PI-sub project

[5] Process stability and its control during hot wire laser welding, NSFC General Project 51005125, 2011-2013, PI

[6] Development of electron beam powder bed fusion equipment and processing technology for complicated and precise metal components, National key research and development program 2017YFB1103300, 2017-2020, major investigator

[7] Gas flow field simulation and diagnostic of cutting nozzles, Technology development project from Air Liquide, 2015-2017, PI

[8] Solidification cracking and laser surface treatment of stainless steels, Technology development project from Mitsubishi Heavy Industries, 2015-2017, PI

[9] Laser welding technologies for train bodies made of stainless and magnesium, Technology development project from China CNR Company, 2014-2016, PI

Selected Publications

Selected Publications

[1] Xuan Wang#, Aobo Liu#, Zhenbao Zhang#, Dazhong Hao, Yijie Liang, Jiabao Dai, Xiang Jin, Huanze Deng, Yantao Zhao*, Peng Wen*, Yanfeng Li*. Additively manufactured Zn-2Mg alloy porous scaffolds with customizable biodegradable performance and enhanced osteogenic ability, Advanced Science, DOI: 10.1002/advs.202307329

[2] Xiang Jin#, Dongxu Xie#, Zhenbao Zhang#, Aobo Liu, Menglin Wang, Jiabao Dai, Xuan Wang, Huanze Deng, Yijie Liang, Yantao Zhao*, Peng Wen*, Yanfeng Li*. In vitro and in vivo studies on biodegradable Zn porous scaffolds with a drug-loaded coating for the treatment of infected bone defect, Materials Today Bio, Accepted

[3] BC Liu#, JG Liu#, CX Wang, ZG Wang, CM Wang, YF Zheng*, P Wen*, Y Tian*. High temperature oxidation treated 3D printed anatomical WE43 alloy scaffolds for repairing periarticular bone defects: In vitro and in vivo studies, Bioactive Materials, 2024 (32): 177-189

[4] Bo Peng#, Ye Wei#*, Yu Qin#*, Jiabao Dai, Yue Li, Aobo Liu, Yun Tian, Liuliu Han, Yufeng Zheng, Peng Wen*. Machine learning-enabled constrained multi-objective design of architected materials, Nature Communications, 2023, 14: 6630

[5] Bo Peng#, Haojing Xu, Fei Song, Peng Wen*, Yun Tian*, Yufeng Zheng*. Additive manufacturing of porous magnesium alloys for biodegradable orthopedic implants: process, design, and modification, Journal of Materials Science & Technology, DOI: 10.1016/j.jmst.2023.08.072

[6] Jinge Liu#, Shuyuan Min, Zijun Mao, Mengran Zhou, Bingchuan Liu, Dazhi Liu, Fei Song, Peng Wen*, Yun Tian*, Yufeng Zheng*. Influence of high temperature oxidation on mechanical properties and in vitro biocompatibility of WE43 magnesium alloy fabricated by laser powder bed fusion, Journal of Materials Science & Technology, DOI: 10.1016/j.jmst.2023.08.056

[7] Kun Li*#, Wen Chen#, Bangzhao Yin, Chen Ji, Shengwen Bai, Ruobing Liao, Tianbao Yang, Peng Wen*, Bin Jiang, Fusheng Pan. A comparative study on WE43 magnesium alloy fabricated by laser powder bed fusion coupled with deep cryogenic treatment: Evolution in microstructure and mechanical properties, Additive Manufacturing, 2023(77): 103814

[8] Chaoxin Wang#, Shuyuan Min, Jinge Liu, Bingchuan Liu, Bo Peng, Caimei Wang, Xiaolin Ma, Peng Wen*, Yufeng Zheng*, Yun Tian*. Effect of pore geometry on properties of high-temperature oxidized additively manufactured magnesium scaffolds, Journal of Magnesium and Alloys, DOI: 10.1016/j.jma.2023.08.016

[9] Chaoxin Wang#, Jinge Liu#, Shuyuan Min, Yu Liu, Bingchuan Liu, Yuanyu Hu, Z, Zhengguang Wang, Fengbiao Wang, Caimei Wang, Xiaolin Ma, Peng Wen*, Yufeng Zheng*, Yun Tian*. The effect of pore size on the mechanical properties, biodegradation and osteogenic effects of additively manufactured magnesium scaffolds after high temperature oxidation: An in vitro and in vivo study Bioactive Materials, 2023 (28): 537-548

[10] Zhenbao Zhang#, Aobo Liu#, Jiadong Fan#, Menglin Wang, Jiabao Dai, Xiang Jin, Huanze Deng, Xuan Wang, Yijie Liang, Haixia Li, Yantao Zhao*, Peng Wen*, Yanfeng Li*. A drug-loaded composite coating to improve osteogenic and antibacterial properties of Zn–1Mg porous scaffolds as biodegradable bone implants, Bioactive Materials, 2023 (27): 488-504

[11] Aobo Liu#, Yupu Lu#, Jiabao Dai, Peng Wen*, Dandan Xia*, Yufeng Zheng*. Mechanical properties, in vitro biodegradable behavior, biocompatibility and osteogenic ability of additively manufactured Zn-0.8Li-0.1Mg alloy scaffolds, Biomaterials Advances, 2023, 153:213571

[12] BZ Yin#, JG Liu, B Peng, MR Zhou, BC Liu, XL Ma, CM Wang, P Wen*, Y Tian*, YF Zheng*, Influence of layer thickness on formation quality, microstructure, mechanical properties, and corrosion resistance of WE43 magnesium alloy fabricated by laser powder bed fusion, Journal of Magnesium and Alloys, DOI:10.1016/j.jma.2022.09.016

[13] JG Liu#, BZ Yin, F Song, BC Liu, B Peng, P Wen*, Y Tian*, YF Zheng*, XL Ma, CM Wang, Improving corrosion resistance of additively manufactured WE43 magnesium alloy by high temperature oxidation for biodegradable applications, Journal of Magnesium and Alloys, DOI: 10.1016/j.jma.2022.08.009

[14] Shuyuan Min#, Chaoxin Wang, Bingchuan Liu, Jinge Liu, Yu Liu, Zehao Jing, Yan Cheng, Peng Wen*, Xing Wang, Yufeng Zheng*, Yun Tian*. The biological properties of 3D-printed degradable magnesium alloy WE43 porous scaffolds via the oxidative heat strategy, International Journal of Bioprinting, 2023, 9(3): 686

[15] Aobo Liu#, Bangzhao Yin, Di Zhang*, Peng Wen*, Microstructure, mechanical and electrochemical properties of wire-arc additively manufactured duplex stainless steel, Science and Technology of Welding and Joining, 2023, 28(4): 268-276

[16] DD Xia#, Y Qin, H Guo, P Wen*, H Lin*, M Voshage, JH Schleifenbaum, Y Cheng, YF Zheng*. Additively manufactured pure zinc porous scaffolds for critical-sized bone defects of rabbit femur, Bioactive Materials, 2023(19): 12-13

[17] Zhengguang Wang#, Bingchuan Liu#, Bangzhao Yin, Yufeng Zheng*, Yun Tian*, Peng Wen*. Comprehensive review of additively manufactured biodegradable magnesium implants for repairing bone defects from biomechanical and biodegradable perspectives, Frontiers in Chemistry, 2022, 10: 1066103

[18] BC Liu#, XC Li, WP Qiu, ZJ Liu, F Zhou, YF Zheng, P Wen*, Y Tian*, Mechanical Distribution and New Bone Regeneration After Implanting 3D Printed Prostheses for Repairing Metaphyseal Bone Defects: A Finite Element Analysis and Prospective Clinical Study, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022, 10(7): 921545

[19] Y Qin#, AB Liu, H Guo, YN Shen, P Wen*, H Lin, DD Xia*, M Voshage, Y Tian, YF Zheng*. Additive manufacturing of Zn-Mg alloy porous scaffolds with enhanced osseointegration: in vitro and in vivo studies, Acta Biomaterialia, 2022(145): 403-415

[20] JG Liu#, BC Liu#, SY Min, BZ Yin, B Peng, ZS Yu, CM Wang, XL Ma, P Wen*, Y Tian*, YF Zheng*. Biodegradable magnesium alloy WE43 porous scaffolds fabricated by laser powder bed fusion for orthopedic applications: process optimization, in vitro and in vivo investigation, Bioactive Materials, 2022 (16): 301-319

[21] Qin Y#, Yang H, Liu A, Dai J, Wen P*, Zheng Y*, Tian Y, Li S, Wang X. Processing optimization, mechanical properties, corrosion behavior and cytocompatibility of additively manufactured Zn-0.7Li biodegradable metals. Acta Biomaterialia, 2022 (142): 388-401

[22] Liu Jinge#, Wen Peng*, Metal vaporization and its influence during laser powder bed fusion process, Materials & Design 2022 (215): 110505

[23] Zhang Di#, Liu Aobo#, Yin, Bangzhao, Wen Peng*, Additive manufacturing of duplex stainless steels-A critical review, Journal of Manufacturing Processes, 2022(73): 496-517

[24] Boce Xue#, Baohua Chang, Shenghua Wang, Runshi Hou, Peng Wen*, Dong Du*, Humping formation and suppression in high-speed laser welding, Materials, 2022(1): 2420

[25] Liu Jinge#, Yin Bangzhao, Sun Zhaorui, Wen Peng*, Zheng Yufeng*, Tian Yun*, Hot cracking in ZK60 magnesium alloy produced by laser powder bed fusion process, Materials Letters, 2021(301): 130283

[26] Zhang, Di#, Wen, Peng*, Yin, Bangzhao, Liu, Aobo, Temperature evolution, phase ratio and corrosion resistance of duplex stainless steels treated by laser surface heat treatment, Journal of Manufacturing Processes, 2021(62): 99-107

[27] Qin, Yu#, Liu, Jinge, Chen, Yanzhe, Wen, Peng*, Zheng, Yufeng*, Tian, Yun, Voshage, Maximilian, Schleifenbaum, Johannes Henrich, Influence of Laser Energy Input and Shielding Gas Flow on Evaporation Fume during Laser Powder Bed Fusion of Zn Metal, Materials, 2021(14): 2677

[28] Y. Qin#, P. Wen*, D. Xia, H. Guo, M. Voshage, L. Jauer, Y. Zheng*, J.H. Schleifenbaum, Y. Tian, Effect of grain structure on the mechanical properties and in vitro corrosion behavior of additively manufactured pure Zn, Additive manufacturing, 2020, 33: 101134

[29] Y. Qin#, P. Wen*, M. Voshage, Y. Chen, P.G. Schückler, L. Jauer, D. Xia, H. Guo, Y. Zheng*, J.H. Schleifenbaum, Additive manufacturing of biodegradable Zn-xWE43 porous scaffolds: Formation quality, microstructure and mechanical properties, Materials & Design, 2019, 181: 107937.

[30] Y. Qin#, P. Wen*, H. Guo, D. Xia, Y. Zheng*, L. Jauer, R. Poprawe, M. Voshage, J.H. Schleifenbaum, Additive manufacturing of biodegradable metals: Current research status and future perspectives, Acta biomaterialia, 2019, 98: 3-22.

[31] P Wen#*, Y Qin, YZ Chen, Voshage M, L Jauer, R Poprawe, JH Schleifenbaum. Laser additive manufacturing of Zn porous scaffolds: shielding gas flow, surface quality and densification, Journal of Materials Science & Technology, 2019, 35: 368-376

[32] Y. Chen#, P. Wen*, M. Voshage L. Jauer, R. Poprawe, J.H. Schleifenbaum, Laser additive manufacturing of Zn metal parts for biodegradable implants: Effect of gas flow on evaporation and formation quality, Journal of Laser Applications, 2019, 31: 022304.

[33] P. Wen#*, D. Yelkenci, J. Chen, B. Chang, D. Du, J. Shan, Numerical analysis of the effect of welding positions on formation quality during laser welding of TC4 titanium alloy parts in aerospace industry, Journal of Laser Applications, 2019, 31: 022308

[34] P Wen#*, Voshage M, L Jauer, YZ Chen, Y Qin, R Poprawe, JH Schleifenbaum. Laser additive manufacturing of Zn metal parts for biodegradable applications: Processing, formation quality and mechanical properties. Materials & Design, 2018, 155: 36-45

[35] P Wen#*, L Jauer, Voshage M, YZ Chen, R Poprawe, JH Schleifenbaum. Densification behavior of pure Zn metal parts produced by selective laser melting for manufacturing biodegradable implants. Journal of Materials Processing Technology, 2018, 258: 128-137

[36] P Wen#*, Y Song. Numerical simulation and process optimization of laser surface treatment on duplex stainless steel, Journal of Laser Applications, 2018, 30: 032504

[37] P Wen#*, G Wang#*, YZ Chen. Effect of laser scanning and powder addition on microstructure and mechanical properties for hot-wire-feed laser additive manufacturing, Journal of Laser Applications, 2017, 29: 022302

[38] C Zhang#, P Wen*, YM Yuan, XJ Fan. Evaluation and Optimal Design of Supersonic Nozzle for Laser-assisted Oxygen Cutting of Thick Steel Sections, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 86: 1243-1251

[39] C Zhang#, P Wen*, ZH Yao, YM Yuan, XJ Fan. Visualization of flow separation inside cut kerf during laser cutting of thick sections, Journal of Laser Applications, 2016, 28: 022204

[40] P Wen#*, JG Shan, SQ, Zheng, G Wang. Control of wire transfer behaviors in hot wire laser welding, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 83: 2091-2100

[41] P Wen#*, ZH Feng, SQ Zheng. Formation quality optimization of laser hot wire cladding for repair martensite precipitation hardening stainless steel. Optics and Laser technology, 2015, 65: 180-188

[42] P Wen#*, ZP Cai#*, ZH Feng, G Wang. Microstructure and mechanical properties of hot wire laser clad layers for repair precipitation hardening martensitic stainless steel, Optics and Laser Technology, 2015, 75: 207-213

[43] P Wen#*, YQ.Zhang and WZ.Chen: Quality detection and control during laser cutting progress with coaxial visual monitoring, Journal of Laser Applications, 2012, 24( 3): 032006

[44] K Shinozaki#, P Wen#*, M Yamamoto, K Kadoi, Y Kohno, T Komori. Effect of grain size on solidification cracking susceptibility of type 347 stainless steel during laser welding. Quarterly Journal of the Japan Welding Society, 2011, 29(3): 90-94

[45] P Wen#*, M. Yamamoto, T. Tamura, S. Senda, K. Shinozaki: Study on solidification cracking of laser dissimilar welded joints by using in-situ observation and numerical simulation, Welding in the World, 2010, 54(9-10): R257-R266

[46] YQ. Zhang#, P Wen#*, JG. Shan, YQ.Shuang, WZ.Chen: Evaluation criterion and closed-loop control of penetration status during laser-MIG hybrid welding, Journal of Laser Applications, 2010, 22(3):92-98

[47] P Wen*. The introduction of my experience in Japan as a foreign student. Journal of the Japan Welding Society, 2010, 79(4): 35-37

[48] P Wen#*, K. Shinozaki, M. Yamamoto, T. Tamura and N. Nemoto: In-situ observation of solidification cracking of laser dissimilar welded joints, Quarterly Journal of Japan Welding Society, 2009(2): 134-138

[49] P Wen#*, K. Shinozaki, M. Yamamoto, T. Tamura and N. Nemoto: Prediction of solidification cracking by in-situ observation and 3d fem-analysis, Quarterly Journal of the Japan Welding Society, 2009(2): 139-143

[50] K. Shinozaki#*, M. Yamamoto#*, P. Wen#* and T. Tamura: Prediction of occurrence of solidification cracking in weld metal, Journal of the JWS, 2008, 77(4), 20-25

[51] P Wen*, Zheng Shiqing, Feng Zhenhua. Prediction of wire transfer behaviors in laser hot wire welding. China welding, 2014, 23(1):12-18

Contact Us

010-62772677

mayue@tsinghua.edu.cn

A401, Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Wudaokou, Haidian District, Beijing(School Map)

Department Official Micro

Mechanical Orthophonia

Sound Of Machinery

Alumni Chapters

Copyright © 2020 Dept. of Mechanical Engineering Tsinghua University. All rights reserved.